Studia I stopnia

Zarządzanie jest tym kierunkiem studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego. Kierunek dostosowany jest do potrzeb ludzi przedsiębiorczych, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu przedsiębiorstw i instytucji. Adresowany jest także do osób, które zamierzają rozpocząć samodzielną praktykę gospodarczą. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie wszystkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szczególnie w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania kadrami czy zarządzania produkcją. Program studiów pozwala na kształtowanie szeroko pojętych umiejętności menedżerskich i zarządczych i przygotowuje do pełnienia takich ról w życiu zawodowym.

stacjonarne i niestacjonarne – 3 lata

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie wszystkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szczególnie w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania kadrami, zarządzania produkcją. Program studiów pozwala na kształtowanie szeroko pojętych umiejętności menedżerskich i zarządczych i przygotowuje do pełnienia takich ról w życiu zawodowym. Student jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania we wszelkiego typu organizacjach. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

Specjalności na studiach I stopnia - kierunek zarządzanie

Menedżer sprzedaży
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania
Zarządzanie logistyką
Komputerowe wspomaganie zarządzania
Handel internetowy
Agrobiznes
Reklama i efektywny marketing
Management for development

Studia II stopnia

stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata

Studia są adresowane do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, osób pełniących funkcje organizatorskie i zarządcze w przedsiębiorcach w celu doskonalenia dotychczasowych umiejętności i nabycia nowych. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych we wszelkiego typu organizacjach. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Studia w pełni przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich

Specjalności na studiach II stopnia - kierunek zarządzanie

Zarządzanie organizacjami
Informatyka w zarządzaniu
Organizacja i administrowanie
Organizacja i dowodzenie
Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej
Reklama i efektywny marketing
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami