1993 rok

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku, jako założyciel, występuje z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o powołanie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
17 sierpnia 1993 roku WSFiZ została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 23.
Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje prof. dr hab. Józef Szabłowski.

Uczelnia posiada strukturę bezwydziałową.
Kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach studiów licencjackich: finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing.
Na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych przyjętych zostało około 800 studentów.
Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczęła działalność równocześnie z inauguracją zajęć na uczelni w październiku 1993 roku.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku kupiła obiekty po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych im. M. Nowotki „Bielpo”.
W pierwszej kolejności przeprowadzono remont budynku administracyjnego „Bielpo” położonego wzdłuż ulicy Ciepłej.
Kolejnym etapem było sukcesywne zagospodarowywanie głównego budynku produkcyjnego na cele edukacyjne.

1994 rok

Uczelnia przenosi się do zaadaptowanych budynków.

1995 rok

Z inicjatywy kierownika Studium Wychowania Fizycznego mgr. Tadeusza Cimoszuka, powołano Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

1996 rok

Pierwsze Mistrzostwa Polski w siatkówce mieszanej uczelni niepublicznych we Wrocławiu.
Zdobywcy złotego medalu.

Pierwsi absolwenci uzyskali dyplomy ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Od 26 września 1996 roku w WSFiZ funkcjonuje powołane przez Rektora Wydawnictwo Naukowe. Politykę wydawniczą Uczelni prowadzi Komitet Wydawniczy.
Z inicjatywy J. M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Szabłowskiego powstał Chór Uczelniany Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru była Agnieszka Duda-Bieniek.

1997 rok

Na mocy uchwały Senatu utworzone zostają dwa wydziały: Finansów i Informatyki oraz Zarządzania i Marketingu.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
Przełom w historii biblioteki.
Rozpoczął się proces komputeryzacji jednostki poprzez uruchomienie pierwszych modułów systemu komputerowego MAK na licencji Biblioteki Narodowej.

1998 rok

Zagospodarowanie niedokończonego szkieletu żelbetowego czteropiętrowej hali produkcyjnej.

Rozpoczyna działalność Biblioteka Filii w Ełku.
Biblioteka Główna w Białymstoku przeniosła się do nowych pomieszczeń w budynku E przy ul. Ciepłej 40, gdzie powstała nowoczesna czytelnia multimedialna.

Utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej.
Studenci WSFiZ po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Socrates – Erasmus do uczelni w krajach Unii Europejskiej.

1999 rok

Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania otrzymują stypendia naukowe przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Uczelnia uzyskuje prawo do prowadzenia Wydziału Zamiejscowego w Ełku – Wydział Zarządzania i Marketingu.
W WSFiZ zaczyna funkcjonować Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

2000 rok

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku uzyskuje akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM dla programu kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Nagroda za debiut w Festiwalu Pieśni Moniuszkowskiej dla Chóru WSFiZ.
Na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych z władzami uczelni, powstała Szkoła Giełdowa przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – jako jedna z nielicznych przy uczelni niepaństwowej i jedyna w Polsce północno-wschodniej.

2001 rok

7 czerwca 2001 roku – wmurowanie kamienia i podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy własnego obiektu w Ełku.

Utworzenie Wydziału Nauk Humanistycznych w Białymstoku.
Uruchomienie 2-letnich studiów podyplomowych Master of Business Administration we współpracy z uczelnią z Niemiec – Fachhochschule w Osnabrück.
Za zgodą MEN, Wydział Zamiejscowy w Ełku został przekształcony w Filię w Ełku.
Utworzenie Wydziału Nauk Technicznych w Ełku.
Biblioteka Główna umożliwia dostęp do baz EBSCO.

2002 rok

Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Utworzenie Wydziału Nauk Humanistycznych w Ełku.
Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
Z inicjatywy WSFiZ zostało powołane Polsko-Białoruskie Kolegium Szkół Wyższych.

W Bibliotece Głównej zautomatyzowano proces wypożyczeń poprzez wprowadzenie kodowanych kart czytelnika, a także kodów kreskowych na książki.
Również od tego roku biblioteka posiada własną stronę internetową.
W Ełku funkcjonuje kompleks nowych budynków położonych nad jeziorem „Ełk”.

W celu realizacji programu kształcenia na kierunkach prowadzonych w Filii w Ełku wykorzystuje się następujące laboratoria specjalistyczne:
•laboratoria i pracownie informatyczne
•laboratorium fizyki
•laboratorium chemii
•pracownia i laboratorium budownictwa.
Wmurowanie kamienia i podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy centrum konferencyjnego w Białymstoku.

Powstanie Biura Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Biura Karier Filii WSFiZ w Ełku.
Uroczyste otwarcie obu biur nastąpiło w marcu 2003 roku.

2003 rok

W Uczelni funkcjonuje system wspomagania obsługi dydaktyki RECTO.

Po kontroli PKA, na Wydziale Gospodarki Przestrzennej uruchomiono studia magisterskie oraz inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna.
Wybudowanie Centrum Kongresowego.
Nominacja obiektu przez Stowarzyszenie Architektów Polskich do nagrody AEDIFICIUM.

2004 rok

Powstanie Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Biblioteka Filii w Ełku przeniesiona została do nowych, przestronnych pomieszczeń w oddanej do użytku siedzibie uczelni.
Projekt odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) pt. „Akademia Augustowska” realizowany wspólnie z firmą British American Tobacco Polska S.A oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (2004-2009).
Projekt „Praca niejedno ma imię” w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”.

2005 rok

Projekt „Mój pomysł na karierę zawodową” w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”.

2006 rok

Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje doc. dr Edward Hościłowicz.

2007 rok

Pozyskano fundusze i zrealizowano projekt tzw. laboratorium graficznego.

2008 rok

W ramach wzbogacania bazy dydaktyczno-naukowej istotne znaczenie miało utworzenie laboratorium GIS-u (Geografic Information Systems) w Ostrowi Mazowieckiej.
Studenci korzystają z umieszczonego na platformie estudia kursu e-learningowego z Przysposobienia bibliotecznego, który w nowoczesny sposób uczy korzystania z zasobów biblioteki.
Otwarcie Fundacji im. prof. zw. dr. hab. Tadeusza Kasprzaka.

2009 rok

W ramach wzbogacania bazy dydaktyczno-naukowej istotne znaczenie miało utworzenie laboratorium GIS-u (Geografic Information Systems) w Ostrowi Mazowieckiej.
Studenci korzystają z umieszczonego na platformie estudia kursu e-learningowego z Przysposobienia bibliotecznego, który w nowoczesny sposób uczy korzystania z zasobów biblioteki.
Otwarcie Fundacji im. prof. zw. dr. hab. Tadeusza Kasprzaka.

Studia MBA w WSFiZ zostają uhonorowane Medalem Europejskim za profesjonalizm dla studiów, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska.

2010 rok

Powstaje Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji.

Uroczyste otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2011 rok

Połączenie Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Nauk Humanistycznych w Ełku.
Funkcjonują one obecnie jako Wydział Zarządzania.
Katalog www Biblioteki Głównej został rozbudowany o moduł Wydawnictwa elektroniczne (ebooki) oraz Wydawnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa gdzie można znaleźć publikacje elektroniczne dostępne z serwera biblioteki.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zostaje wyróżniona jako najlepsza Uczelnia w klasyfikacji uczelni niepublicznych na przestrzeni 20 lat.

2012 rok

Ocenie poddany został kierunek Ekonomia na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej.
Uchwałą nr 467/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 roku wydało ocenę pozytywną na prowadzenie studiów w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku ekonomia.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku jako pierwsza niepubliczna Uczelnia w regionie otrzymuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „kształcenie i obsługa studentów oraz projektowanie kierunków studiów”.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizowała projekt „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.
Wymiana przebiega pod hasłem „Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, badacze, budowniczowie, wojskowi, artyści, emigranci”.

2013 rok

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku przewodniczyła
organizacji XI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
odbywającego się w dniach 8-21 maja 2013 roku.
III miejsce naszej uczelni w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski.

WSFiZ od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w badaniach rankingowych, potwierdzając tym wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych.
W 2013 WSFiZ uplasowała się na 1 miejscu w Białymstoku w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita.
Alma Mater przyznano również tytuł „Uczelni Liderów”.